http://www.chea.org.tw/ 財團法人新竹縣基督教客家福音協會
Missing parameters [description]

~~客福主日講台傳遞~ 6/23新竹橫山福音中心~~~6/23下午3:30客家興起歸神專輯發表會~~~6/30雙和崇真堂~~~6/30貴格會恩光堂~~~

113/04/23接待全球客家福音協會總幹事來台 2024-05-15
華人啟發初階培訓會~活動相片 2024-05-15
客福與客家教會大小事~4-5月報導 2024-05-07
客福代禱事項113/5-8月 2024-05-06
客福與客家教會大小事~3-4月報導 2024-04-03
112/02月客福代禱信 2023-02-01
112/01月客福代禱信 2023-01-04
111/12月客福代禱信 2022-12-06
111/11月客福代禱信 2022-11-02
111/10月客福代禱信 2022-10-06
111/9月客福代禱信 2022-09-06
111/4月客福代禱信 2022-03-31
111/5月客福代禱信 2022-05-02
111/6月客福代禱信 2022-06-30
111/7月客福代禱信 2022-07-05
111/8月客福代禱信 2022-08-09
111年3月客福代禱信 2022-03-08
111年2月客福代禱信 2022-02-15
111年1月客福代禱信 2022-01-07
110/12代禱信 2021-12-06
110/11月代禱信 2021-11-10
110/10月代禱信 2021-10-06
110/09月代禱信 2021-09-08
110/08月代禱信 2021-08-06
110/07月代禱信 2021-07-06
110/06月代禱信 2021-05-25
110/05月代禱信 2021-05-05
110/04月代禱信 2021-04-06
110/03月代禱信 2021-03-09
110/01月代禱信 2021-01-05
109/12月代禱信 2020-12-09
109/11月代禱信 2020-11-11
109/10月代禱信 2020-10-12
109/6月代禱信 2020-06-11
109/07月代禱信 2020-07-09
109/08月代禱信 2020-08-05
109/09月代禱信 2020-09-09
109/5月代禱信 2020-05-08
109/4月代禱信 2020-04-07
109/3月代禱信 2020-03-09
109/02月代禱信 2020-02-03
108/12月代禱信 2019-12-23
108/11月客福代禱信 2019-11-14
108/10月客福代禱信 2019-10-25
108/09月客福代禱信 2019-09-18
108/8月客福代禱信 2019-08-14
108/7月客福代禱信 2019-08-14
108/06月客福代禱信 2019-06-24
10//04/18客福代禱 2019-04-19